Το έργο iDecide στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εγχειριδίου, καθώς και μιας εισαγωγικής σειράς μαθήματων, με σκοπό να υποστηρίξει διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικό προσωπικό και φορείς χάραξης πολιτικής στην υλοποίηση τεκμηριωμένων πολιτικών, που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και στη μείωση της περιθωριοποίησης ομάδων μαθητών. Εφαρμόζοντας το πρακτικό εγχειρίδιο και συλλέγοντας πλούσια δεδομένα, στόχος μας είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας του τρόπου με το οποίο οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας επηρεάζουν τις περιθωριοποιημένες ομάδες μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής και πρακτικής ως προς το πώς μπορεί κανείς να εμπλέξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε από κοινού λήψη αποφάσεων, δίνοντας φωνή σε όλους.

Κύριοι στόχοι:

  1. Να αναπτυχθεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο και ένα εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα - ((πρόσωπο-με-πρόσωπο & διαδικτυακά) για τους διευθυντές και το προσωπικό των σχολείων, επί τη βάση αποτελεσματικών αρχών και διαδικασιών για την προώθηση συλλογικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση πολιτικών συμπερίληψης.
  2. Να υποστηριχθεί η χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και της περιθωριοποίησης στα σχολεία.
  3. Να υποστηριχθεί η ΕΕ ως προς το στόχο της μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.
  4. Να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης.

Το έργο iDecide στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εγχειριδίου, καθώς και μιας εισαγωγικής σειράς μαθήματων, με σκοπό να υποστηρίξει διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικό προσωπικό και φορείς χάραξης πολιτικής στην υλοποίηση τεκμηριωμένων πολιτικών, που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και στη μείωση της περιθωριοποίησης ομάδων μαθητών. Εφαρμόζοντας το πρακτικό εγχειρίδιο και συλλέγοντας πλούσια δεδομένα, στόχος μας είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας του τρόπου με το οποίο οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας επηρεάζουν τις περιθωριοποιημένες ομάδες μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής και πρακτικής ως προς το πώς μπορεί κανείς να εμπλέξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε από κοινού λήψη αποφάσεων, δίνοντας φωνή σε όλους.

Κύριοι στόχοι:

  1. Να αναπτυχθεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο και ένα εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα - ((πρόσωπο-με-πρόσωπο & διαδικτυακά) για τους διευθυντές και το προσωπικό των σχολείων, επί τη βάση αποτελεσματικών αρχών και διαδικασιών για την προώθηση συλλογικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση πολιτικών συμπερίληψης.
  2. Να υποστηριχθεί η χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και της περιθωριοποίησης στα σχολεία.
  3. Να υποστηριχθεί η ΕΕ ως προς το στόχο της μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.
  4. Να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης.