Εταίροι

 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (ΥΠΠ)

  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δημόσιων σχολείων και την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Πανεπιστημίων. Επίσης, προετοιμάζει τον εκπαιδευτικό προϋπολογισμό, συντάσσει νέα νομοθεσία σχετικά με την εκπαίδευση και φροντίζει για την εφαρμογή των υφιστάμενης.

  Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είναι ο συνδετικός κρίκος με το Υπουργικό Συμβούλιο σε θέματα Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, και εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία σε θέματα Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ΥΠΠ είναι ο πιο σημαντικός φορέας παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα. Το ΥΠΠ είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση. Συμμετέχει επίσης στην Επιτροπή για την Δια Βιου Μάθησης και είναι ο εθνικός συντονιστής του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. Στο παρόν στάδιο, το ΥΠΠ απασχολεί 260 μόνιμους και 130 επί συμβάσει δημοσίους υπαλλήλους. Απασχολεί επίσης περίπου 12.000 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 300 από τους οποίους αποσπώνται στο ΥΠΠ για εκπαιδευτικά θέματα. Από το 2009 δημιουργήθηκε το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων για να ενισχύσει την ποιότητα της συμμετοχής του ΥΠΠ σε διεθνή φόρα και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να διευκολύνει την εισαγωγή διεθνών αποτελεσματικών πρακτικών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

  Η κυπριακή κυβέρνηση άρχισε το 2005 μια φιλόδοξη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε αυτό να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η διαδικασία περιλάμβανε ένα διαρθρωμένο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ένας βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο εφαρμόστηκαν υιοθετημένες πολιτικές ήταν η στρατηγική ΕΤ2020. Ένα βασικό μέτρο της μεταρρύθμισης, το οποίο υλοποιείται, είναι η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών και η εισαγωγή ενός νέου θέματος, αυτού της Αγωγής Υγείας, το οποίο βασίζεται σε μια ευρύτερη αντιμετώπιση της υγείας και το οποίο συντονίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας, όπου εργάζονται ορισμένα από τα μέλη της ομάδας μας.

  Ιστότοπος Εταίρου

 • Πανεπιστήμιο του Pitesti (UPIT)

  To Πανεπιστήμιο του Pitesti (UPIT) είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ρουμανίας, στην περιφέρεια Argeş (120 χιλιόμετρα από το Βουκουρέστι). Έχει περίπου 10.000 φοιτητές. Το UPIT παρέχει εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες και αποτελεί μια διεπιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα διαπιστευμένη από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ποιότητας.

  Οι τομείς στους οποίους το πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται είναι: η εκπαίδευση και κατάρτιση, η επιστημονική ερευνά και καθοδήγηση, η παροχή συμβουλευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, οι διεθνείς συνεργασίες σε διάφορους τομείς καθώς και οι εκδοτικές δραστηριότητες. Το UPIT είναι ένα μεσαίου μεγέθους πανεπιστήμιο, με πάνω από 12.000 φοιτητές και περίπου 800 άτομα διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο του Pitesti διαχειρίζεται και συντονίζει 11 σχολές που προσφέρουν Πανεπιστημιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. Οι σχολές οργανώνονται σε τμήματα. Εκτός από τις σχολές και τα τμήματα, το UPIT έχει επίσης εξειδικευμένες μονάδες (Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επιχειρηματικά κέντρα για την μεταφορά της τεχνολογικής καινοτομίας , Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Κέντρο για τις Διεθνείς Συνεργασίες). Έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και εξακολουθεί να συμμετέχει και επί του παρόντος σε ένα μεγάλο αριθμό διακρατικών ερευνών, για θέματα κινητικότητας ή στρατηγικά έργα σύμπραξης (βλ www.cppdd.ro).

  Το UPIT αποτελεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό παράγοντα για τις ΜΜΕ στην περιοχή, οι οποίες συνήθως αναζητούν υποστήριξή για την επίλυση των οικονομικών, τεχνολογικών ή τη διαχείριση των προβλημάτων τους. Το UPIT έχει επίσης αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας με διάφορους εταίρους, το οποίο διασυνδέει το πανεπιστήμιο με τους κύριους εργοδότες και τους τοπικούς οικονομικούς παράγοντες της περιοχής..

  Ιστότοπος Εταίρου

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 (Π.Δ. 13/2000). Η έδρα του Πανεπιστημίου βρίσκεται στην Τρίπολη. Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η αποστολή της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με πρότυπα υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο των σπουδών, αλλά και των απαιτήσεων της έρευνας και της διδασκαλίας, ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο δράσης.

  Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απευθύνεται στην Ελλάδα και τους Έλληνες, με τη φιλοδοξία να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική κοινωνία και να γίνει ένα κομβικό σημείο για τη συνεργασία και πνευματική δημιουργία για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί περίπου 8.000 προπτυχιακούς και περίπου 1.000 μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

  Ιστότοπος Εταίρου

 • Centre for the Advancement of Research and Development in Educational - Technology (CARDET)

  Ο οργανισμός CARDET είναι ένα από τα ηγετικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην Κύπρο, με συνεργάτες ανά το παγκόσμιο. Η αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την επόμενη γενιά εκπαίδευσης και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω τεκμηριωμένων πρακτικών, εξελιγμένης έρευνα και ενδυναμωμένων ανθρώπων. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα από ένθερμους επαγγελματίες ειδικευμένους στην ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, στην προώθηση της φιλαναγνωσίας , στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιολόγηση.

  Το CARDET είναι σύμβουλος οργανώσεων και υπουργείων στην Ασία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέλη του CARDET έχουν συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα σε περισσότερες από 30 χώρες. Πολλά από αυτά τα έργα είχαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ηνωμένων Εθνών, της Microsoft και κυβερνήσεων και οργανισμών από όλο τον κόσμο. H ομάδα διαχείρισης υποστηρίζετε από 10 μέλη του συμβουλίου, τα οποία είναι όλα έμπειρα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αξιολόγηση.

  Αυτή τη στιγμή το CARDET απασχολεί 30 εργαζόμενους μερικής και πλήρους απασχόλησης. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η ανάπτυξη των πολυμέσων, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η αξιολόγηση. Το CARDET ακολουθεί μια συστημική και συστηματική διαδικασία λεπτομερούς οργάνωσης και ολοκλήρωσης ερευνητικών εργασιών και κατέχει το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 στην Διοίκηση, Έρευνα και Εκπαίδευση.

  Ιστότοπος Εταίρου

 • Louth Meath Education and Training Board (LMETB)

  Την 1 Ιουλίου 2013 το Co Louth VEC και το Meath VEC, συγχωνεύτηκαν για να σχηματίσουν το Louth & Meath Education and Training Board (LMETB). Το LMETB διαχειρίζεται 18 σχολεία μεταπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα Δημοτικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνο για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο τομέα της Εκπαίδευσής Ενήλικων στους δύο νομούς. Αυτό το φάσμα υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την κοινοτική εκπαίδευση, την πρωτοβουλία για επιστροφή στην Εκπαίδευση, το Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Προσανατολισμού Ενηλίκων. Το LMETB είναι επίσης υποστηρικτής των 6 κοινοτικών σχολείων. Επιπλέον, υπάρχουν 8 κέντρα Youthreach στους δύο νομούς και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων τα οποία είναι υπό τη διακυβέρνηση της LMETB.

  Ιστότοπος Εταίρου

 • Δήμος Lousada

  Ο Δήμος Lousada είναι ένας θεσμός της τοπικής δημόσιας διοίκησης. Στοχεύει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πληθυσμού στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Lousada. Το Συμβούλιο της Lousada ανήκει στην περιοχή του Πόρτο και έχει έκταση 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πόλη Vale do Sousa θεωρείται το κέντρο της περιοχής, δεδομένου ότι βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο της. Έχει περίπου 50.000 κατοίκους που κατανέμονται εντός των 25 ενοριών της Lousada.

  Ο Δήμος Lousada κατευθύνει τη δράση του προς την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε να προωθήσει και να ενισχύσει το Συμβούλιο σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο, να βελτιστοποιήσει τη χρήση των διαθέσιμων πόρων, ενώ παράλληλα αγωνίζεται για μια δημόσια διοίκηση ικανή να ανταποκριθεί στους στόχους ανάπτυξης του Συμβουλίου και των αναγκών των πολιτών της.Η οργανωτική δομή του Δήμου αποτελείται από τα εξής δυο τμήματα: Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών Δημοτικών Έργων και Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Ο Δήμος Lousada επίσης διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες ευέλικτες οργανικές μονάδες:

  1. Διεύθυνση νομικών υποθέσεων και ανθρώπινων πόρων
  2. Διεύθυνση δημοσιονομικής διαχείρισης
  3. Διεύθυνση επικοινωνίας, πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτισμού, εκπαίδευσης και αθλητισμού
  4. Διεύθυνση κοινωνικής δράσης, νεότητας, οικονομικών και τουριστικών δραστηριοτήτων
  5. Διεύθυνση σχεδιασμού και αστικής διαχείρισης
  6. Διεύθυνση κινητικότητας και εξοπλισμού
  7. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και αστικών υπηρεσιών
  8. Υπηρεσία δημοτικών έργων
  9. Υπηρεσία πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών

  Ιστότοπος Εταίρου

 • INNOVADE LI (InnovADE)

  Η INNOVADE είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο. Αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών με αρκετά χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση στρατηγικής, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Οι εμπειρίες που προκύπτουν από τις ερευνητικές της εργασίες καθώς και οι ακαδημαϊκές της επιρροές συνδέουν όλο τον κόσμο. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους πελάτες της στον καθορισμό και την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων καθώς και στην υλοποίηση των λειτουργικών τους στόχων, παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξης από ειδικούς.

  Η INNOVADE συνεργάζεται με οργανώσεις με σκοπό να τις βοηθήσει να εισάγουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα εργαλεία παραγωγικότητας στις διαδικασίες τους, προκειμένου να βελτιώσουν την επίδοσή τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και το κέρδος τους. Η ομάδα της INNOVADE διατυπώνει και λύνει προβλήματα με θετική ματιά και χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση και τη δέσμευση απέναντι στους πελάτες της. Η εξειδίκευσή της, η εμπειρία και η γνώση αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Ο συνδυασμός αυτών των αξιών είναι αυτό που διαφοροποιεί την INNOVADE από το πλήθος άλλων οργανισμών.

  Η INNOVADE ειδικεύεται σε διάφορες λύσεις, βασιζόμενη στην στρατηγική της κατεύθυνση και με την υποστήριξη μόνιμων εμπειρογνωμόνων. Μερικοί από τους δυνατούς τομείς που ειδικεύεται είναι: η Ενσωμάτωση των ΤΠΕ, η εμφύσηση των Καινοτομιών, η Στρατηγική Ανάπτυξη, η Διαχείριση Έργων, οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, η Διασφάλιση Ποιότητας, η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.

  Ιστότοπος Εταίρου